top of page

VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 2021-02-12

1. Inleiding

Welkom bij My Coach Cycling (“Bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons”)!

Deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze website op www.mycoachcycling.com (samen of afzonderlijk “Service”) beheerd door My Coach Cycling.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en vrijgeven die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (“Overeenkomsten”). U erkent dat u de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en stemt ermee in eraan gebonden te zijn.

Indien je het niet eens bent met (of niet kunt nakomen) van Overeenkomsten, dan mag je geen gebruik maken van de Dienst, maar laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@mycoachcycling.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

2. Communicatie

Door onze Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we mogelijk verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van een of alle van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar info@mycoachcycling.com.

3. Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Dienst (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcard- of betaalpasnummer, de vervaldatum van uw kaart , uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om kaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

We kunnen gebruik maken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken. Door uw informatie in te dienen, geeft u ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken onder voorbehoud van ons privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen, waaronder maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

4. Wedstrijden, loterijen en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

5. Abonnementen

Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement(en)"). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus"). Factureringscycli worden ingesteld afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij het kopen van een abonnement.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of My Coach Cycling het annuleert. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het klantenserviceteam van info@mycoachcycling.com.

Een geldige betaalmethode is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U dient My Coach Cycling te voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, waaronder, maar niet beperkt tot, volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u My Coach Cycling automatisch om alle abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan behoudt My Coach Cycling zich het recht voor om uw toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6. Gratis proefversie

My Coach Cycling kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode ("Gratis Proefperiode").

Mogelijk moet u uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefversie.

Als u uw factureringsgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefperiode, worden er geen kosten in rekening gebracht door My Coach Cycling totdat de gratis proefperiode is verlopen. Op de laatste dag van de gratis proefperiode, tenzij je je abonnement hebt opgezegd, worden automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat je hebt geselecteerd.

My Coach Cycling behoudt zich op elk moment en zonder kennisgeving het recht voor om (i) de Servicevoorwaarden van de gratis proefaanbieding te wijzigen, of (ii) een dergelijke gratis proefaanbieding te annuleren.

7. Tariefwijzigingen

My Coach Cycling kan naar eigen goeddunken en op elk moment de abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

My Coach Cycling zal u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging in abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, betekent dit dat u ermee instemt om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

8. Terugbetalingen

We geven restituties voor contracten binnen 14 dagen na de oorspronkelijke aankoop van het contract.

9. Inhoud

Content die op of via deze Dienst wordt gevonden, is eigendom van My Coach Cycling of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

10. Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

0,1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0,2. Met het oog op het uitbuiten, schade toebrengen of proberen uit te buiten of op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0,3. Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief "junkmail", "kettingbrief", "spam" of andere soortgelijke verzoeken.

0,4. Zich voordoen of proberen te doen voor het Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0,5. Op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enige manier onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0,6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of remt, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

0,1. Gebruik de Service op een manier die de Service kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de Service door een andere partij kan belemmeren, inclusief hun vermogen om via de Service in realtime activiteiten uit te voeren.

0,2. Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal op de Service.

0,3. Gebruik elk handmatig proces om materiaal op de Service of voor enig ander ongeoorloofd doel te controleren of te kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0,4. Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de Service verstoort.

0,5. Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0,6. Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te interfereren met, schade toe te brengen aan of te verstoren met delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de Service.

0,7. Val de service aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0,8. Onderneem actie die de beoordeling van het bedrijf kan beschadigen of vervalsen.

0,9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

11. Analyses

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

12. Geen gebruik door minderjarigen

Service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van ten minste achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en over de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit beschikt om deze overeenkomst aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden en bepalingen van de Voorwaarden. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is zowel de toegang tot als het gebruik van de Service verboden.

13. Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Service.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag de naam van een andere persoon of entiteit niet gebruiken als gebruikersnaam of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder de juiste toestemming. U mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

14. Intellectuele eigendom

Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van My Coach Cycling en haar licentiegevers. De service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van en andere landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van My Coach Cycling.

15. Auteursrechtbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service is geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("Inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u eigenaar bent van het auteursrecht, of namens iemand geautoriseerd bent, en u denkt dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dien dan uw claim in via e-mail naar info@mycoachcycling.com, met als onderwerpregel: "Inbreuk op het auteursrecht" en voeg in uw claim een gedetailleerde beschrijving van de vermeende schending toe, zoals hieronder beschreven, onder "DMCA-kennisgeving en procedure voor claims inzake inbreuk op auteursrecht"

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor onjuiste voorstelling van zaken of vorderingen te kwader trouw met betrekking tot de inbreuk op enige Inhoud die op en/of via de Service op uw auteursrecht is gevonden.

16. DMCA-kennisgeving en procedure voor vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent de volgende schriftelijke informatie te verstrekken (zie 17 USC 512(c)(3) voor meer informatie):

0,1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;

0,2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, inclusief de URL (dwz het webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0,3. identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt;

0,4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0,5. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

0,6. een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op info@mycoachcycling.com.

17. Foutrapportage en feedback

U kunt ons ofwel rechtstreeks op info@mycoachcycling.com of via sites en tools van derden informatie en feedback verstrekken over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken die verband houden met onze Service ("Feedback"). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Bedrijf kan ontwikkelingsideeën hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij bevat; en (iv) Bedrijf is niet verplicht tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de eigendomsoverdracht van de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijke dwingende wetten, verleent u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, gratis, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht ( inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op elke manier en voor elk doel.

18. Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door My Coach Cycling.

My Coach Cycling heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/personen of hun websites.

De geschetste gebruiksvoorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met PolicyMaker.io , een gratis webtoepassing voor het genereren van hoogwaardige juridische documenten. De generator voor algemene voorwaarden van PolicyMaker is een gebruiksvriendelijke gratis tool voor het maken van een uitstekende standaard servicevoorwaardensjabloon voor een website, blog, e-commerce winkel of app.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF VERWEZENLIJKT TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, BESCHIKBARE GOEDEREN OF DIENSTEN DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ RADEN U STERK AAN DE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID TE LEZEN VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

19. Vrijwaring van garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DAARIN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, DE INHOUD HUN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VAN ONS VERKREGEN ZIJN OP EIGEN RISICO IS.

NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE AAN HET BEDRIJF IS GEASSOCIEERD GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS, OF ONBEWERKT ZULLEN ZIJN DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN ANDERS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE IS NIET INVLOED OP GARANTIES DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

20. Beperking van aansprakelijkheid

UITZONDERLIJK DOOR DE WET VERBODEN, ZAL U ONS EN ONZE OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELIJK HOUDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, BEPAALDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, EVENWEL HET ONTSTAAT (INCLUSIEF PROCESVOERING EN ARBITRAGE, OF IN PROCES OF IN BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF EEN PROCES OF ARBITRAGE INGESTELD WORDT), HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE MOEILIJKE ACTIE, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAATS- OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF REGELGEVING, ZELFS ALS HET BEDRIJF EERDER MOGELIJK IS GEWEEST . BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ALS ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVONDEN VAN DE ONDERNEMING, ZAL HET BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN IS BETAALD, EN ER ZAL ER IN GEEN GEVAL GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE SCHADE ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

21. Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

22. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, welk recht van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hadden met betrekking tot de service.

23. Wijzigingen in service

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving onze Service in te trekken of te wijzigen, en alle service of materiaal die we via Service leveren. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook alle of een deel van de Service op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service, of de gehele Service, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

24. Wijzigingen in de voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te herzien.

Als u het platform blijft gebruiken na het plaatsen van herziene voorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

25. Ontheffing en scheidbaarheid

Geen enkele verklaring van afstand door het Bedrijf van enige voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk verzuim van het Bedrijf om een recht of bepaling onder de voorwaarden te doen gelden, zal geen afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling inhouden.

Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum worden beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en uitwerking.

26. Erkenning

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN OF ANDERE DIENSTEN DIE DOOR ONS GELEVERD WORDEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN U GAAT ERMEE AKKOORD DOOR HEN GEBONDEN TE ZIJN.

27. Neem contact met ons op

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: info@mycoachcycling.com.

Deze Servicevoorwaarden zijn gemaakt voor www.mycoachcycling.com door PolicyMaker.io op 2021-02-12.

bottom of page